fbpx

Eesti pakendiringluse turg on stabiilselt kasvanud

Täna tegutseb Eestis laiema haardega meile teadaolevalt neli korduskasutuspakendilahendust pakkuvat ettevõtet – Ringo, RingKarp, Pandipakend ja Topsiring. Eelmisel aastal oli Eestis ringluses pea poolteist miljonit korduskasutuspakendit ning teenust kasutas ligi 500 toidumüüjat. 2020. aastal, mil kaardistasime korduskasutuspakendite turgu esmakordselt, olid arvud vastavalt 142 000 pakendit ning 60 toidumüüjat. Kuigi viimaste aastatega on järk-järgult kasvanud nii ringluses olevate pakendite, kaasatud toidumüüjate, kui ka kasutajate arv, on sellist lahendust pakkuvate ettevõtete esindajate sõnul edukalt hakkama saamine küllaltki suur väljakutse.

Korduskasutuspakendite teenust pakkuvad ettevõtjad vajavad toetavat seadusandlust ning rahastusvõimalusi

Pakendiringluse arendamine nagu Euroopas, nii Eestiski seisab silmitsi mitmete väljakutsetega, millest üks olulisemaid on vajadus suurema toetuse järele seadusandluse ja rahastuse valdkonnas. Ettevõtted, mis püüavad pakkuda jätkusuutlikke pakendilahendusi, vajavad selget seadusandlikku raamistikku, mis soodustaks korduskasutust ja vähendaks ühekordsete plastpakendite kasutamist. Samuti on oluline tagada piisav rahastus, et toetada uuenduslikke lahendusi ja nende laialdast rakendamist turul. Lisaks on üheks väljakutseks endiselt restoranide, jaekettide ja toidutootjate vähene huvi korduskasutuspakendeid enda ärimudeliga siduda.  Selleks, et aidata paremini mõista korduskasutussüsteemide majanduslikku mõttekust ja kasvatada teadlikkust nende süsteemide omapäradest, oleme avaldanud ka eestikeelseid materjale hiljutistest analüüsidest ja uuringutest, mis põhinevad Euroopa parimatel praktikatel. 

Positiivsena toovad Eesti ettevõtted esile, et korduskasutuspakendite teenus on paremini kättesaadav kui kunagi varem. Ettevõtete poolt pakutavad võimalused laienenud ning ärimudelid on mitmekesistunud, mis loob soodsama keskkonna uuenduslikele ideedele ja teenustele. Tundub, et tarbijad on nüüdseks avatumad ja valmis kasutama korduskasutuspakendeid, kuna teenuse kättesaadavus on paranenud ning lahendused on lihtsalt kasutatavad. See annab lootust, et positiivne suundumus jätkub ning korduskasutuspakendite kasutamine Eestis võib tulevikus märkimisväärselt suureneda.

Eestis ja mujal on jõustunud kauaoodatud meetmed ühekordse plasti tarbimise vähendamiseks

2023. aastal kasutati korduskasutatavaid pakendeid eelmisel mitmel Eesti suurüritusel, näiteks laulu- ja tantsupeol ning Tallinna jõuluturul. Tallinnas kehtis korduskasutavate pakendite kasutamise kohustus juba eelmise aasta juunist ning alates sellest aastast on pakendiseadusekohaselt Eestis avalikel üritustel lubatud kasutada toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu. Samuti seab pakendiseadus kohustusena toitlustusettevõtetele anda lõppkasutajale ja tarbijale infot korduskasutatavate toidupakendite ja joogitopside olemasolust, sealhulgas millistel tingimustel müügikoht aktsepteerib  toidu ja joogi müümist lõppkasutaja või tarbija korduskasutatavasse toidupakendisse või joogitopsi, sest toidu- ja joogi kaasamüüjatel on samuti kohustus vähendada ühekordsete plastnõude turule laskmist ja teavitada avalikkust oma tegevuskavast selle eesmärgi saavutamiseks. 

Sellised arengud on olnud kompromiss, millega loodeti, et suudetakse oluliselt vähendada pakendiprügi teket. Kliimaministeerium analüüsib 2024. aasta lõpuks nende meetmete tõhusust ja eesmärgipärasust, arvestades, et ühekordselt kasutatavate plastist toidupakendite ja joogitopside tarbimine peab vähenema 2026. aastaks võrreldes 2022. aastaga. Teeme Ära SA on nende meetmete juurutamise tegevuskavade olemasolu ja strateegiate sisu jooksvalt analüüsinud, et toetada ministeeriumi ettepanekuid argumentidega õigusakti muutmiseks veelgi mõjusamate regulatsioonide kehtestamiseks.

Euroopas ja paljudes teistes riikides toimuvad samuti olulised muutused seadusandluses, mille eesmärk on piirata ühekordse plastiku kasutamist. Kanada võttis samme ühekordse plastiku kasutamise piiramiseks 2023. aasta keskel, ning sarnaseid meetmeid võeti kasutusele ka Suurbritannias. Ameerika Ühendriikides on üle 400 kohaliku omavalitsuse ja osariigi tasandil kehtestatud ühekordse plastiku keelustamise või maksustamisega seotud meetmeid. Loodetavasti aitab seadusandluse surve muuta korduskasutatavate pakendite kasutamist üldlevinuks, aidates pidurdada ühekordse plastiku kasutamisest tulenevaid negatiivseid keskkonnamõjusid.

TABEL 2021-2023 ARENGUTEST

 

2020 2021 2022 2023
Teenust kasutavate toidumüüjate arv 60 200 327 500
Ringluses olevate pakendite arv 142 000 430 000 808 000 1 500 000

Liitu uudiskirjaga

Liitu meie kord kvartalis ilmuva ingliskeelse uudiskirjaga.